Voorpublicatie wijziging AB: gewasbeschermingsmiddelen

Voorpublicatie van een een wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot het gebruik en het lozen van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. De regels voor agrarische bedrijven worden op twee onderwerpen aangescherpt. Glastuinbouwbedrijven dienen afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, te zuiveren. In de open teelten worden de teeltvrije zones van enkele gewassen verbreed en moeten verdergaande driftreducerende technieken worden toegepast. Tevens word...
More

Safety Deal LPG-autogastankstations

In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn de afstanden voor externe veiligheid voor LPG-tankstations gewijzigd per 29 juni 2016. Deze wijziging maakt deel uit van een totaalpakket waartoe ook behoren de Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations en de Safety Deal hittewerende bekleding op LPG-tankwagens tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de LPG-sector. (meer…)
More