Safety Deal LPG-autogastankstations

In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn de afstanden voor externe veiligheid voor LPG-tankstations gewijzigd per 29 juni 2016. Deze wijziging maakt deel uit van een totaalpakket waartoe ook behoren de Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations en de Safety Deal hittewerende bekleding op LPG-tankwagens tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de LPG-sector.

Dit totaalpakket houdt verband met het Convenant LPG autogas 2005, op basis waarvan – onder andere – door de LPG-sector hittewerende bekleding voor LPG-tankwagens is ontwikkeld waarmee de risico’s bij het aanleveren van LPG bij een LPG-tankstation aanzienlijk worden verkleind.

De afstanden voor LPG-tankstations zijn zodanig gewijzigd dat de afstanden uit de oude tabel 2a van bijlage 1 van de Revi voortaan voor alle LPG-tankstations gelden.

Door het verkleinen van de afstanden voor LPG-tankstations in nieuwe situaties, kunnen in beginsel nieuwe LPG-tankstations of (beperkt) kwetsbare objecten worden gerealiseerd op kortere afstand van elkaar dan voor deze wijziging het geval was.

Om de veiligheidssituatie te verbeteren is in de circulaire aanvullend beleid vastgesteld. Het bevoegd gezag wordt in de circulaire verzocht om naast de afstanden uit de Revi een effectgerichte benadering te volgen om de gevolgen van een ongeval, wanneer zich dat voordoet, te beperken. Verzocht wordt om een afweging te maken ten aanzien van het realiseren van situaties waarbij een LPG-tankstation en een object binnen bepaalde effectafstanden mogelijk wordt gemaakt. De afweging kan van plaats tot plaats verschillen en anticipeert bij voorkeur op de beperking van het aantal slachtoffers in het geval zich een calamiteit voordoet. Daarbij kunnen maatregelen een rol spelen zoals het hanteren van venstertijden voor het aanleveren van LPG, de aanwezigheid van vluchtroutes en risicocommunicatie. Het verzoek aan het bevoegd gezag geldt voor besluiten waardoor LPG-tankstations en (beperkt) kwetsbare objecten op kleinere afstand van elkaar gerealiseerd kunnen worden en voor het verlenen van een omgevingsvergunning milieu voor het oprichten van een LPG-tankstation.

Ten aanzien van het groepsrisico zijn er geen wijzigingen, binnen het invloedsgebied van 150 meter geldt de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico.

Per saldo kunnen LPG-tankstations en (beperkt) kwetsbare objecten op kleinere afstand van elkaar worden gerealiseerd, maar geldt een motiveringsvraag wanneer sprake is van het mogelijk maken van (beperkt) kwetsbare objecten buiten de afstanden, maar binnen de effectafstanden. In sommige gevallen betekent dit een versoepeling en in andere een aanscherping, in elk geval ten aanzien van de motivering.

Het bevoegd gezag krijgt te maken met een ander toetsingskader: kortere afstanden gecombineerd met een motiveringsvraag binnen de effectafstanden op basis van de circulaire. Dit biedt meer mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen, mits goed gemotiveerd. Ook creëert deze wijzigingsregeling ruimte voor situaties die zonder deze regeling planologisch op slot zitten. Het gaat om situaties waarbij een LPG-tankstation en een kwetsbaar object sinds lange tijd op een te kleine afstand van elkaar liggen (een afstand kleiner dan die uit tabel 1 (oud) van bijlage 1 van de Revi), terwijl door het gebruik van LPG-tankwagens met hittewerende bekleding wel aan de grenswaarde van 10-6 per jaar wordt voldaan. Voor de inwerkingtreding van deze regeling was het niet mogelijk om voor een dergelijke situatie een conserverend bestemmingsplan vast te stellen, omdat daarbij aan de grotere afstanden uit de oude tabel 1 voldaan moest worden. Dit knelde, temeer omdat gemeenten verplicht zijn hun bestemmingsplannen te actualiseren. Met de inwerkingtreding van deze regeling kunnen de voornoemde bestemmingsplannen wel worden vastgesteld, omdat voor de LPG-tankstations kleinere afstanden zullen gelden.

De publicatie van de wijziging van de Revi in de Staatscourant is hier te vinden.

De Safety Deal is hier te vinden.

De Circulaire effectafstanden is hier te vinden.