Voorpublicatie tot wijziging van de Ar en Ror

Deze wijzigingsregeling bevat ten eerste een wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer en de Regeling omgevingsrecht ter correctie op omissies en onduidelijkheden van de zogenaamde ‘vierde tranche wijziging’ van deze regelingen.

Deze regeling herstelt deze onjuistheden, waarbij nadrukkelijk geen inhoudelijke aanpassingen zijn beoogd ten opzichte van de bedoelingen van de wetgever van de vierde tranche en ten opzichte van wat inhoudelijk destijds met alle betrokken is afgestemd. Ten tweede wordt met deze wijzigingsregeling de actualisatie van verschillende private normen verwerkt, waar in de Activiteitenregeling en de Mor naar verwezen wordt. Ten slotte wordt het kleiduivenschieten onder de werking van de Activiteitenregeling gebracht.

De actualisatie van een tweetal NEN-normen, de aanpassing van een aantal verwijzingen naar het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de wijzigingen die verband houden met de regulering van het kleiduivenschieten hangen samen met het Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten met name in verband met reparaties van de vierde tranche wijziging en tot intrekking van het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer (hierna: wijzigingsbesluit). De overige wijzigingen hebben een zelfstandig karakter.

De tekst van de voorpublicatie is hier te vinden.